Prevádzkový poriadok

 • Vstupenky na filmové predstavenia si môžete zakúpiť:
  • 30 minút pred začiatkom každého filmového predstavenia v pokladni kina
  • v pracovné dni od 8:00 do 15:00 v kancelárii Domu kultúry v Námestove na 1. poschodí
  • online na stránke kino.dkno.sk
  • cez mobilnú aplikáciu BudíCheck
 • Vstup do kina je povolený len s platnou vstupenkou na dané filmové predstavenie
 • Sála je zvyčajne sprístupnená 30 minút pred začiatkom filmového predstavenia.
 • Kino bude uzatvorené 10 minút po začiatku predstavenia. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby návštevníci oneskoreným príchodom a nevhodným správaním nevyrušovali divákov predstavenia.
 • Zakúpené  vstupenky, ako aj vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
 • Vstupenky si uchovajte nepoškodené do konca predstavenia.
 • Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!
 • V priestoroch kinosály platí prísny zákaz zhotovovania akýchkoľvek záznamov (audio, video). V prípade porušenia tohto zákazu bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona, divák je povinný zhotovený záznam okamžite odstrániť a opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného.
 • V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Po opustení budovy kina po začatí predstavenia, nebude návštevníkovi opätovný návrat umožnený.
 • Zakúpené vstupenky v pokladni alebo prostredníctvom internetu nie je možné stornovať, vrátiť ani vymieňať! Jedinou výnimkou je zrušenie filmového predstavenia zo strany Kina Kultúra, vstupenky môžete vrátiť najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní požadovať vrátenie vstupného - transakčný poplatok sa nevracia. V prípade zakúpenia vstupeniek prostredníctvom internetu musíte o vrátenie vstupného požiadať písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.

 • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ Kina Kultúra Námestovo.

Zmena programu vyhradená!

Nájdi svoj film