Prevádzkový poriadok kina Kultúra Námestovo

 • Vstupenky na filmové predstavenia si môžete zakúpiť:
  • 30 minút pred začiatkom každého filmového predstavenia v pokladni kina
  • v pracovné dni od 8:00 do 15:00 v kancelárii Domu kultúry v Námestove na 1. poschodí
  • online na stránke kino.dkno.sk
 • Vstup do kina je povolený len s platnou vstupenkou na dané filmové predstavenie. Každý návštevník kina musí mať platnú vstupenku, aj dieťa, bez ohľadu na vek.
 • Sála je zvyčajne sprístupnená 30 minút pred začiatkom filmového predstavenia.
 • Kino bude uzatvorené 10 minút po začiatku predstavenia. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby návštevníci oneskoreným príchodom a nevhodným správaním nevyrušovali divákov predstavenia.
 • Zakúpené  vstupenky, ako aj vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
 • Vstupenky si uchovajte nepoškodené do konca predstavenia.
 • Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný bez nároku na vrátenie vstupného!
 • Do priestorov kina je zakázané nosiť a v priestoroch kina piť alkoholické nápoje.
 • V celom areáli kina je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom!
 • Z bezpečnostných dôvodov je zakázané do kina nosiť strelné zbrane!
 • Do priestorov kina je zakázaný vstup so zvieratami.
 • Akýkoľvek vstup na pódium, vrátane schodíkov na pódium je prísne zakázaný. (V prípade poškodenia plátna je návštevník povinný uhradiť Domu kultúry v Námestove náklady spojené s odstránením tohto poškodenia.)
 • 3D okuliare sú majetkom kina Kultúra Námestovo. Návštevníkovi sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia s platným lístkom. 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne. Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú poškodené ani deformované a je s nimi povinný narábať opatrne. Divák, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€. 
 • V priestoroch kinosály platí prísny zákaz zhotovovania akýchkoľvek záznamov (audio, video). V prípade porušenia tohto zákazu bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona, divák je povinný zhotovený záznam okamžite odstrániť a opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného.
 • V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Po opustení budovy kina po začatí predstavenia, nebude návštevníkovi opätovný návrat umožnený.
 • Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.
  Pri filmoch s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.
  Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.
 • Zakúpené vstupenky v pokladni alebo prostredníctvom internetu nie je možné stornovať, vrátiť ani vymieňať! Jedinou výnimkou je zrušenie filmového predstavenia zo strany Kina Kultúra, vstupenky môžete vrátiť najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní požadovať vrátenie vstupného - transakčný poplatok sa nevracia. V prípade zakúpenia vstupeniek prostredníctvom internetu musíte o vrátenie vstupného požiadať písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
 • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ Kina Kultúra Námestovo.

Zakúpením vstupeniek prostredníctvom internetu, alebo v pokladni kina, vyjadrujete súhlas s dodržiavaním Prevádzkového poriadku Kina Kultúra Námestovo.

Zmena programu vyhradená!

Nájdi svoj film